Currency.Wiki

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2020 r

Przed skorzystaniem z Naszej Usługi prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone zgodnie z poniższymi warunkami. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

 • Aplikacja oznacza oprogramowanie dostarczone przez Firmę, pobrane przez Ciebie na dowolne urządzenie elektroniczne, zwane aplikacją Przelicznik walut przez Currency.Wiki

 • Sklep z aplikacjami oznacza usługę dystrybucji cyfrowej obsługiwaną i rozwijaną przez firmę Apple Inc. (Apple App Store) lub Google Inc. (Google Play Store), z której pobrano Aplikację.

 • Jednostka stowarzyszona oznacza podmiot kontrolujący, jest kontrolowany przez stronę lub znajdujący się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów w kapitale zakładowym lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborze dyrektorów lub innej instytucji zarządzającej .

 • Kraj dotyczy: Kalifornia, Stany Zjednoczone

 • Firma (w niniejszej Umowie określana jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do Currency.Wiki, 122 15th st, #431 Del Mar, CA 92014.

 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Usługa oznacza Aplikację.

 • Regulamin (zwany także „Warunkami”) oznacza niniejszy Regulamin, który stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a Firmą dotyczącą korzystania z Usługi.

 • Zewnętrzna Usługa Mediów Społecznościowych oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, uwzględniane lub udostępniane w ramach Usługi.

 • Oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, stosownie do przypadku.

Potwierdzenie

Poniżej znajdują się Warunki regulujące korzystanie z tej Usługi oraz umowa obowiązująca pomiędzy Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób uzyskujących dostęp do Usługi lub korzystających z niej.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest również uzależnione od akceptacji i przestrzegania Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Strony internetowej oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Przed skorzystaniem z naszego Serwisu prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem Treści dostarczonych przez Ciebie lub innych użytkowników), funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Firmy i jej licencjodawców.

Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi przepisami obowiązującymi w kraju i za granicą.

Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać łącza do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Spółki ani nie są przez nią kontrolowane.

Firma nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami jakichkolwiek witryn internetowych lub usług stron trzecich ani nie ponosi za nie odpowiedzialności. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić Twój dostęp natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia i odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz niniejsze Warunki.

Po rozwiązaniu umowy Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, jakie możesz ponieść, cała odpowiedzialność Firmy i któregokolwiek z jej dostawców zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków oraz Twoje wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe będą ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi lub 100 USD jeśli nie dokonałeś żadnych zakupów za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma ani jej dostawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody (w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, utraty danych lub inne informacje, za przerwę w działalności, obrażenia ciała, utratę prywatności wynikającą lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania stron trzecich i/lub sprzętu stron trzecich używanego z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Spółka lub jakikolwiek dostawca zostali powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełnił swojego podstawowego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zastrzeżenie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”.

Usługa jest świadczona Państwu „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ze wszystkimi wadami i defektami, bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Spółka, we własnym imieniu oraz w imieniu swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz swoich i ich odpowiednich licencjodawców i dostawców usług, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługa, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw oraz gwarancje, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu realizacji, użytkowania lub praktyki handlowej. Nie ograniczając się do powyższego, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań i nie składa żadnego rodzaju oświadczeń, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone rezultaty, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełniać jakiekolwiek standardy wydajności lub niezawodności, być wolne od błędów lub że jakiekolwiek błędy lub defekty mogą lub zostaną naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Spółka, ani żaden z dostawców firmy nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi, informacji, treści oraz materiałów lub produktów zawarte w nim; (ii) że Usługa będzie działać nieprzerwanie i bez błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności i aktualności wszelkich informacji lub treści udostępnianych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treść lub wiadomości e-mail wysyłane przez Firmę lub w jej imieniu są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb zegarowych lub innych szkodliwych elementów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczeń obowiązujących ustawowych praw konsumenta, zatem niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszym paragrafie będą miały zastosowanie w najszerszym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.

Prawo rządowe

Przepisy obowiązujące w danym kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych, regulują niniejsze Warunki i korzystanie przez Ciebie z Usługi. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozstrzyganie Sporów

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spory dotyczące Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować nieformalnie rozwiązać spór, kontaktując się z Firmą.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE).

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, będziesz korzystać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub który został określony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm” oraz (ii) nie przebywa wymienione na dowolnej liście stron objętych zakazami lub ograniczeniami rządowej Stanów Zjednoczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się

Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w największym możliwym stopniu zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia zachowają pełną moc i skuteczność.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub niewymaganie wykonania zobowiązania na mocy niniejszych Warunków nie będzie miało wpływu na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa ani nie będzie wymagać takiego wykonania w dowolnym momencie później, ani też zrzeczenie się naruszenia nie będzie stanowić zrzeczenia się o każdym późniejszym naruszeniu.

Tłumaczenie Interpretacja

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Tobie w naszej Usłudze. Wyrażasz zgodę na to, że w przypadku sporu rozstrzygający będzie oryginalny tekst w języku angielskim.

Zmiany niniejszego Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeżeli zmiana jest istotna. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nowe warunki w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony internetowej i Usługi.

Zastrzeżenie

Kursy wymiany walut na Currency.wiki służą wyłącznie celom informacyjnym. Przed dokonaniem międzynarodowych przelewów pieniężnych i transakcji sprawdź/potwierdź kursy walut u swojego brokera forex lub instytucji finansowej.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, możesz się z nami skontaktować:

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2020 r

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych podczas korzystania z Usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone zgodnie z poniższymi warunkami. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

 • Jednostka stowarzyszona oznacza podmiot kontrolujący, jest kontrolowany przez stronę lub znajdujący się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów w kapitale zakładowym lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania w wyborze dyrektorów lub innej instytucji zarządzającej .

 • Aplikacja oznacza oprogramowanie dostarczone przez Firmę, pobrane przez Ciebie na dowolne urządzenie elektroniczne, zwane aplikacją Przelicznik walut przez Currency.Wiki

 • Firma (w niniejszej Umowie określana jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do Currency.Wiki, 122 15th St #431 Del Mar, CA 92014.

 • Kraj dotyczy: Kalifornia, Stany Zjednoczone

 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • Usługa oznacza Aplikację.

 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi.

 • Zewnętrzna Usługa Mediów Społecznościowych oznacza dowolną witrynę internetową lub dowolną witrynę sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może zalogować się lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

 • Dane o użytkowaniu oznaczają dane zbierane automatycznie, generowane podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • Oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, stosownie do przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail

 • Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Twojego Urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, unikalny identyfikator Twojego urządzenia mobilnego, adres IP Twojego urządzenia mobilnego, Twój telefon komórkowy system operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.

 • Aby zarządzać Twoim Kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą zapewnić Ci dostęp do różnych funkcjonalności Serwisu, z których możesz skorzystać jako zarejestrowany użytkownik.

 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.

 • Aby się z Tobą skontaktować: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikaty informacyjne związane z funkcjonalnościami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich wdrożenia.

 • Aby dostarczać Ci aktualności, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć w Twoich prośbach kierowanych do nas i zarządzać nimi.

 • W przypadku przeniesienia działalności: Możemy wykorzystywać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, zarówno w przypadku kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji, lub podobne postępowanie, w ramach którego posiadane przez nas Dane Osobowe dotyczące użytkowników naszych Usług znajdują się wśród przekazanych aktywów.

 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczeń.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz w celu skontaktowania się z Tobą.
 • W przypadku transferu działalności: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub w trakcie negocjacji w sprawie fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności na rzecz innej firmy.
 • Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Do podmiotów stowarzyszonych zalicza się naszą spółkę dominującą oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które znajdują się pod wspólną kontrolą z nami.
 • Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami w obszarach publicznych, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami lub rejestrujesz się za pośrednictwem zewnętrznego serwisu mediów społecznościowych, Twoje kontakty w zewnętrznym serwisie mediów społecznościowych mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.
 • Za Twoją zgodą: Za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje dane osobowe w jakimkolwiek innym celu.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Spółka będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przeniesienie Twoich danych osobowych

Twoje dane, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza Twoją zgodę na to przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich Danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że zostaną zastosowane odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeżeli Spółka uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Poinformujemy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i zaczną podlegać innej Polityce Prywatności.

Egzekucja prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Spółka może ujawnić Twoje Dane Osobowe, działając w dobrej wierze, uznając, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Wypełnij obowiązek prawny
 • Chronić i bronić praw lub własności Spółki
 • Zapobiegaj potencjalnym nadużyciom w związku z Usługą lub badaj je
 • Chronić bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Usługodawcy mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonywania swoich zadań w naszym imieniu i są zobowiązani nie ujawniać ich ani nie wykorzystywać w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

 • Google Analytics

  Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

  Możesz zrezygnować z niektórych funkcji Google Analytics poprzez ustawienia swojego urządzenia mobilnego, takie jak ustawienia reklam na urządzeniu lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi przez Google w jego Polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy

  Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową Google dotyczącą prywatności i warunków: https://policies.google.com/privacy

Twoje kalifornijskie prawa do prywatności (kalifornijskie prawo Shine the Light)

Zgodnie z sekcją 1798 kalifornijskiego kodeksu cywilnego (kalifornijska ustawa Shine the Light) mieszkańcy Kalifornii mający z nami nawiązane relacje biznesowe mogą raz w roku poprosić o informacje na temat udostępniania ich danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego stron trzecich.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zgodnie z kalifornijskim prawem Shine the Light i jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności dla nieletnich użytkowników (sekcja 22581 kalifornijskiego kodeksu biznesu i zawodów)

Sekcja 22581 Kalifornijskiego Kodeksu Biznesu i Zawodów umożliwia mieszkańcom Kalifornii w wieku poniżej 18 lat, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn, usług lub aplikacji online, zażądanie i uzyskanie usunięcia treści lub informacji, które opublikowali publicznie.

Aby poprosić o usunięcie takich danych, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podać adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

Należy pamiętać, że Twoja prośba nie gwarantuje całkowitego lub kompleksowego usunięcia treści lub informacji zamieszczonych w Internecie oraz że prawo może nie zezwalać lub wymagać usunięcia w pewnych okolicznościach.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. O wszelkich zmianach powiadomimy Cię, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym Serwisie, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy datę „Ostatnia aktualizacja” na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz się z nami skontaktować: