Uslovi i odredbe

Posljednje ažuriranje: 27. novembra 2020

Molimo pažljivo pročitajte ove uslove i odredbe prije upotrebe naše usluge.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Riječi kojima je početno slovo napisano velikim slovima imaju značenja definirana pod sljedećim uvjetima. Sljedeće definicije imat će isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ovih Uslova i odredbi:

 • Aplikacija podrazumijeva softverski program koji vam je osigurala kompanija na bilo koji elektronički uređaj, koji Currency.Wiki naziva App Converter Converter.

 • Trgovina aplikacija znači uslugu digitalne distribucije kojom upravlja i razvija je Apple Inc. (Apple App Store) ili Google Inc. (Google Play Store) u koju je Aplikacija preuzeta.

 • Pridruženo društvo znači entitet koji kontrolira, kontrolira ga ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, pri čemu „kontrola“ znači vlasništvo nad 50% ili više dionica, vlasničkog udjela ili drugih vrijednosnih papira koji imaju pravo glasa za izbor direktora ili drugog upravljačkog tijela .

 • Država se odnosi na: Kalifornija, Sjedinjene Države

 • Kompanija (koja se u ovom ugovoru naziva „kompanija“, „mi“, „mi“ ili „naša“) odnosi se na valutu.Wiki, 122, 15. st., Br. 431 Del Mar, CA 92014.

 • Uređaj znači bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računara, mobilnog telefona ili digitalnog tableta.

 • Usluga se odnosi na Aplikaciju.

 • Uslovi i odredbe (takođe nazvani „Uslovi“) znače ove Uslove i odredbe koji čine celokupan ugovor između vas i kompanije u vezi sa upotrebom usluge.

 • Usluga društvenih medija treće strane znači bilo koju uslugu ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koja Usluga može prikazati, uključiti ili učiniti dostupnom.

 • Mislite na pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili na kompaniju ili na drugo pravno lice u ime kojeg ta osoba pristupa ili koristi Uslugu, ovisno o tome što je primjenjivo.

Priznanje

Ovo su Uslovi i odredbe koji regulišu upotrebu ove Usluge i ugovor koji deluje između Vas i Kompanije. Ovi Uslovi utvrđuju prava i obaveze svih korisnika u vezi sa upotrebom Usluge.

Vaš pristup i korištenje Usluge uvjetovan je vašim prihvaćanjem i poštivanjem ovih Uslova i odredbi. Ovi Uslovi i odredbe odnose se na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju Usluzi ili je koriste.

Pristupanjem ili korištenjem Usluge pristajete na to da vas obavezuju ovi Uslovi i odredbe. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uslova i odredbi, nećete imati pristup Usluzi.

Izjavljujete da ste stariji od 18 godina. Kompanija ne dozvoljava mlađima od 18 godina da koriste Uslugu.

Vaš pristup i korišćenje Usluge takođe je uslovljeno vašim prihvatanjem i poštovanjem Politike privatnosti Kompanije. Naša Politika privatnosti opisuje naše politike i postupke o prikupljanju, korištenju i otkrivanju Vaših ličnih podataka kada koristite Aplikaciju ili Veb lokaciju i govori Vam o Vašim pravima na privatnost i kako Vas zakon štiti. Molimo pažljivo pročitajte našu Politiku privatnosti prije upotrebe naše usluge.

Intelektualno vlasništvo

Usluga i njen izvorni sadržaj (isključujući Sadržaj koji pružate vi ili drugi korisnici), funkcije i funkcije su i ostaće u isključivom vlasništvu Kompanije i njenih davatelja licence.

Usluga je zaštićena autorskim pravima, zaštitnim znakom i drugim zakonima države i stranih zemalja.

Naši zaštitni znakovi i zaštitni znakovi ne mogu se koristiti u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom bez prethodnog pismenog pristanka Kompanije.

Veze do drugih web lokacija

Naša usluga može sadržavati veze do web lokacija ili usluga trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Kompanije.

Kompanija nema kontrolu nad sadržajem, politikama privatnosti ili praksom bilo koje web stranice ili usluge treće strane i ne preuzima odgovornost za njih. Dalje priznajete i slažete se da Kompanija neće biti odgovorna ili odgovorna, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovani ili navodno prouzrokovani ili u vezi sa upotrebom ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo koje takve web stranice ili usluge.

Snažno vam savjetujemo da pročitate uslove i odredbe i politike privatnosti bilo kojih web stranica ili usluga trećih strana koje posjetite.

Raskid

Možemo vam ukinuti ili suspendirati pristup odmah, bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući i bez ograničenja ako prekršite ove Uslove i odredbe.

Po prestanku, vaše pravo na upotrebu usluge prestaje odmah.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na štetu koju biste mogli pretrpjeti, cjelokupna odgovornost Kompanije i bilo kojeg od njenih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovih Uslova i Vaš ekskluzivni pravni lijek za sve prethodno navedeno biće ograničena na iznos koji ste Vi platili Uslugom ili 100 USD ako niste ništa kupili putem Usluge.

U maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, Kompanija ili njeni dobavljači ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, indirektnu ili posljedičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu zbog gubitka dobiti, gubitka podataka ili druge informacije, za prekid poslovanja, za lične povrede, gubitak privatnosti koji proizilaze iz ili na bilo koji način povezani sa upotrebom ili nemogućnošću korišćenja Usluge, softvera treće strane i / ili hardvera treće strane koji se koristi sa Uslugom, ili inače u vezi sa bilo kojom odredbom ovih Uslova), čak i ako je Kompanija ili bilo koji dobavljač upozoren na mogućnost takve štete, čak i ako pravni lijek ne uspije u svojoj osnovnoj svrsi.

Neke države ne dopuštaju izuzeće impliciranih garancija ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, što znači da se neka od gore navedenih ograničenja možda neće primijeniti. U tim državama odgovornost svake stranke bit će ograničena u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

Izjava o odricanju odgovornosti „KAKVO JE“ i „KAO DOSTUPNO“

Usluga vam se pruža „KAO JESE“ i „KAO DOSTUPNO“ i sa svim greškama i nedostacima bez bilo kakvih garancija. U maksimalno dozvoljenoj meri prema važećem zakonu, Kompanija, u svoje ime i u ime svojih povezanih društava i svojih i njihovih odgovarajućih davalaca licence i pružalaca usluga, izričito se odriče svih jamstava, bilo izričitih, impliciranih, zakonskih ili drugih, u pogledu Usluga, uključujući sva implicirana jamstva prodaje, pogodnosti za određenu svrhu, vlasništvo i nekršenje, kao i jamstva koja mogu nastati tijekom trgovanja, učinka, upotrebe ili trgovačke prakse. Bez ograničenja na prethodno rečeno, Kompanija ne daje nikakva jamstva ili obaveze i ne daje bilo kakvu izjavu da će Usluga udovoljiti Vašim zahtjevima, postići željene rezultate, biti kompatibilna ili raditi sa bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sistemima ili uslugama, raditi bez prekida, ispunjavati bilo kakve standarde performansi ili pouzdanosti ili biti bez grešaka ili da se bilo kakve greške ili nedostaci mogu ili će biti ispravljene.

Bez ograničavanja gore navedenog, niti Kompanija niti bilo koji dobavljač kompanije ne daje nikakve izjave ili garancije bilo koje vrste, izričite ili implicirane: (i) u pogledu rada ili dostupnosti Usluge, niti informacija, sadržaja i materijala ili proizvoda uključeni u njih; (ii) da će Usluga biti neprekinuta ili bez grešaka; (iii) u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili valute bilo kojih informacija ili sadržaja pruženih putem Usluge; ili (iv) da Usluga, njeni serveri, sadržaj ili e-mailovi poslati iz ili u ime Kompanije ne sadrže viruse, skripte, trojanske konje, crve, malver, vremenske bombe ili druge štetne komponente.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju izuzeće određenih vrsta garancija ili ograničenja važećih zakonskih prava potrošača, tako da se neka ili sva gore navedena izuzeća i ograničenja možda neće odnositi na vas. Ali u takvom slučaju izuzeća i ograničenja navedena u ovom odjeljku primjenjivat će se u najvećoj mjeri izvršive prema važećem zakonu.

Uređuju prava

Zakoni države, isključujući pravila o koliziji zakona, uređivat će ove Uslove i vašu upotrebu usluge. Vaša upotreba Aplikacije takođe može biti podložna drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rješavanje sporova

Ako imate bilo kakvu zabrinutost ili spor oko Usluge, slažete se da ćete prvo pokušati riješiti spor neformalno kontaktiranjem Kompanije.

Za korisnike Evropske unije (EU)

Ako ste potrošač iz Evropske unije, imaćete koristi od svih obaveznih odredbi zakona države u kojoj prebivate.

Usklađenost sa pravnim propisima Sjedinjenih Država

Izjavljujete i jamčite da se (i) ne nalazite u zemlji koja podliježe embargu vlade Sjedinjenih Država ili koju je vlada Sjedinjenih Država odredila kao zemlju koja „podržava terorizam“ i (ii) niste navedeni na bilo kojoj listi zabranjenih ili ograničenih strana vlade Sjedinjenih Država.

Izdvojivost i odricanje

Razdvojivost

Ako se za bilo koju odredbu ovih Uslova utvrdi da je neprovediva ili nevaljana, takva odredba će se izmijeniti i protumačiti kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri ostvarili ciljevi takve odredbe prema važećem zakonu, a preostale odredbe će se nastaviti u punoj snazi i na snazi.

Odricanje

Izuzev kako je ovdje predviđeno, neizvršavanje prava ili zahtijevanje izvršenja obaveze prema ovim Uslovima neće utjecati na sposobnost stranke da izvrši takvo pravo niti zahtijeva takvo izvršenje u bilo koje vrijeme nakon toga, niti će odricanje od kršenja predstavljati odricanje bilo kojeg naknadnog kršenja.

Tumačenje prevoda

Ovi Uvjeti i odredbe možda su prevedeni ako smo vam ih stavili na raspolaganje na našoj usluzi. Slažete se da će izvorni engleski tekst imati prednost u slučaju spora.

Izmjene ovih uvjeta i odredbi

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku izmijeniti ili zamijeniti ove Uslove. Ako je revizija bitna, učinit ćemo razumne napore da pružimo obavijest najmanje 30 dana prije nego što novi uslovi stupe na snagu. Što predstavlja značajnu promjenu, utvrdit ćemo prema vlastitom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korištenja Naše usluge nakon što te revizije stupe na snagu, pristajete na to da vas obvezuju revidirani uslovi. Ako se ne slažete sa novim uslovima, u cijelosti ili djelomično, prestanite koristiti web stranicu i Uslugu.

Izjava o odricanju odgovornosti

Tečajevi valuta.wiki su samo u informativne svrhe. Molimo provjerite / potvrdite kurs valute kod svog forex brokera ili finansijske institucije prije obavljanja međunarodnih transfera novca i transakcija.

Kontaktiraj nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Odredbama i uslovima, možete nas kontaktirati:

Politika privatnosti

Posljednje ažuriranje: 27. novembra 2020

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i postupke o prikupljanju, korištenju i otkrivanju vaših podataka kada koristite Uslugu i govori vam o vašim pravima na privatnost i kako vas zakon štiti.

Vaše osobne podatke koristimo za pružanje i poboljšanje usluge. Korištenjem Usluge pristajete na prikupljanje i upotrebu podataka u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Riječi kojima je početno slovo napisano velikim slovima imaju značenja definirana pod sljedećim uvjetima. Sljedeće definicije imat će isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

U svrhu ove Politike privatnosti:

 • Račun znači jedinstveni račun kreiran za vas da biste pristupili našoj Usluzi ili dijelovima naše Usluge.

 • Pridruženo društvo znači entitet koji kontrolira, kontrolira ga ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, pri čemu „kontrola“ znači vlasništvo nad 50% ili više dionica, vlasničkog udjela ili drugih vrijednosnih papira koji imaju pravo glasa za izbor direktora ili drugog upravljačkog tijela .

 • Aplikacija podrazumijeva softverski program koji vam je osigurala kompanija na bilo koji elektronički uređaj, koji Currency.Wiki naziva App Converter Converter.

 • Kompanija (koja se u ovom ugovoru naziva „kompanija“, „mi“, „mi“ ili „naša“) odnosi se na valutu.Wiki, 122 15th St # 431 Del Mar, CA 92014.

 • Država se odnosi na: Kalifornija, Sjedinjene Države

 • Uređaj znači bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računara, mobilnog telefona ili digitalnog tableta.

 • Lični podaci su bilo koje informacije koje se odnose na identifikovanu ili identifikovanu osobu.

 • Usluga se odnosi na Aplikaciju.

 • Dobavljač usluga znači svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na nezavisne kompanije ili pojedince zaposlene u Kompaniji radi olakšavanja Usluge, pružanja Usluge u ime Kompanije, obavljanja usluga povezanih sa Uslugom ili pružanja pomoći Kompaniji u analizi kako se Usluga koristi.

 • Usluga društvenih medija treće strane odnosi se na bilo koju web stranicu ili bilo koju web stranicu društvene mreže putem koje se Korisnik može prijaviti ili stvoriti račun za korištenje Usluge.

 • Podaci o upotrebi odnose se na podatke prikupljene automatski, generirane korištenjem usluge ili od same infrastrukture usluge (na primjer, trajanje posjeta stranici).

 • Mislite na pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili na kompaniju ili na drugo pravno lice u ime kojeg ta osoba pristupa ili koristi Uslugu, ovisno o tome što je primjenjivo.

Prikupljanje i upotreba vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Dok koristimo našu uslugu, od vas možemo tražiti da nam dostavite određene podatke koji mogu identificirati osobe pomoću kojih vas možemo kontaktirati ili identificirati. Podaci koji mogu lično identificirati mogu uključivati, ali nisu ograničeni na:

 • E-mail adresa

 • Podaci o upotrebi

Podaci o upotrebi

Podaci o upotrebi prikupljaju se automatski kada se koristi Usluga.

Podaci o upotrebi mogu sadržavati informacije kao što su adresa internetskog protokola vašeg uređaja (npr. IP adresa), vrsta pregledača, verzija pregledača, stranice naše usluge koju posjećujete, vrijeme i datum vaše posjete, vrijeme provedeno na tim stranicama, jedinstveni uređaj identifikatori i drugi dijagnostički podaci.

Kada Usluzi pristupite putem mobilnog uređaja ili putem njega, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni uređaj operativni sistem, tip mobilnog Internet pretraživača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo prikupljati informacije koje vaš pretraživač šalje kad god posjetite našu uslugu ili kada joj pristupite putem mobilnog uređaja.

Upotreba vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

 • Pružanje i održavanje naše usluge, uključujući nadgledanje upotrebe naše usluge.

 • Za upravljanje Vašim računom: za upravljanje Vašom registracijom kao korisnika Usluge. Lični podaci koje pružate mogu vam omogućiti pristup različitim funkcionalnostima Usluge koje su vam dostupne kao registrovani korisnik.

 • Za izvršenje ugovora: razvoj, usklađenost i preduzimanje ugovora o kupovini proizvoda, predmeta ili usluga koje ste kupili ili bilo kog drugog ugovora s nama putem Usluge.

 • Da vas kontaktiram: Da vas kontaktiram e-poštom, telefonskim pozivima, SMS-om ili drugim ekvivalentnim oblicima elektroničke komunikacije, poput push obaveštenja mobilne aplikacije u vezi sa ažuriranjima ili informativne komunikacije povezane sa funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući sigurnosna ažuriranja, kada je potrebno ili razumno za njihovu primenu.

 • Da bismo vam pružili vijesti, posebne ponude i opće informacije o drugoj robi, uslugama i događajima koje nudimo slične onima koje ste već kupili ili ste se raspitali o njima, osim ako niste odlučili da nećete primati takve informacije.

 • Za upravljanje Vašim zahtjevima: Prisustvovati i upravljati Vašim zahtjevima za nas.

 • Za poslovne transfere: Vaše podatke možemo koristiti za procjenu ili provođenje spajanja, otuđenja, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili druge prodaje ili prijenosa neke ili cijele naše imovine, bilo kao trajno poslovanje ili kao dio bankrota, likvidacije, ili sličan postupak, u kojem su lični podaci koje posjedujemo o korisnicima naših usluga među prenesenim sredstvima.

 • U druge svrhe: Vaše podatke možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, identificiranje trendova upotrebe, određivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i procjena i poboljšanje naše Usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva.

Vaše lične podatke možemo deliti u sledećim situacijama:

 • Sa dobavljačima usluga: Vaše lične podatke možemo deliti sa dobavljačima usluga kako bismo nadzirali i analizirali upotrebu naše usluge i kontaktirali vas.
 • Za poslovne transfere: Vaše lične podatke možemo deliti ili prenositi u vezi sa bilo kojim spajanjem, prodajom imovine kompanije, finansiranjem ili sticanjem celokupnog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji ili tokom pregovora sa njom.
 • Sa povezanim društvima: Vaše podatke možemo podijeliti s našim povezanim društvima, u tom slučaju ćemo zatražiti od njih da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezana društva uključuju našu matičnu kompaniju i bilo koja druga zavisna društva, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge kompanije koje Mi kontroliramo ili su pod zajedničkom kontrolom s nama.
 • Sa poslovnim partnerima: Vaše podatke možemo podijeliti s našim poslovnim partnerima kako bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • S drugim korisnicima: kada dijelite lične podatke ili na drugi način komunicirate na javnim površinama s drugim korisnicima, takve informacije mogu pregledati svi korisnici i mogu se javno distribuirati vani. Ako komunicirate s drugim korisnicima ili se registrirate putem usluge nezavisnih društvenih medija, vaši kontakti na usluzi društvenih medija treće strane mogu vidjeti vaše ime, profil, slike i opis vaše aktivnosti. Slično tome, drugi će korisnici moći vidjeti opise vaših aktivnosti, komunicirati s vama i pregledati vaš profil.
 • Uz vašu saglasnost: Vaše lične podatke možemo otkriti u bilo koje druge svrhe uz vašu saglasnost.

Zadržavanje vaših ličnih podataka

Kompanija će zadržati vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržat ćemo i koristiti Vaše osobne podatke u onoj mjeri u kojoj je potrebno kako bismo se uskladili sa našim zakonskim obvezama (na primjer, ako moramo da zadržimo vaše podatke kako bi bili u skladu sa važećim zakonima), rješavali sporove i provodili naše pravne sporazume i politike.

Kompanija će takođe zadržati podatke o upotrebi za potrebe interne analize. Podaci o upotrebi obično se čuvaju kraće vrijeme, osim kada se ti podaci koriste za jačanje sigurnosti ili poboljšanje funkcionalnosti naše usluge ili smo zakonski dužni te podatke čuvati duži vremenski period.

Prijenos vaših ličnih podataka

Vaši podaci, uključujući lične podatke, obrađuju se u operativnim uredima Kompanije i na bilo kojim drugim mjestima na kojima se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu prenijeti - i održavati na - računarima koji se nalaze izvan vaše države, pokrajine, države ili neke druge državne vlasti, gdje se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih iz vaše nadležnosti.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti, nakon čega slijedi podnošenje takvih podataka, predstavlja pristanak na taj prijenos.

Kompanija će poduzeti sve razumno potrebne korake kako bi osigurala da se sa vašim podacima postupa sigurno i u skladu s ovom Politikom privatnosti i neće se izvršiti prijenos vaših ličnih podataka u organizaciju ili zemlju, osim ako postoje odgovarajuće kontrole, uključujući sigurnost podataka. Vaši podaci i ostali lični podaci.

Otkrivanje vaših ličnih podataka

Poslovne transakcije

Ako je Kompanija uključena u spajanje, pripajanje ili prodaju imovine, Vaši lični podaci mogu se prenijeti. Obavijestit ćemo vas prije nego što se vaši lični podaci prenesu i postanu predmetom drugačije politike privatnosti.

Provođenje zakona

Pod određenim okolnostima, od Kompanije se može zatražiti da otkrije vaše lične podatke ako to zakonski zahtijeva ili kao odgovor na valjane zahtjeve javnih vlasti (npr. Suda ili vladine agencije).

Ostali zakonski zahtjevi

Kompanija može otkriti vaše lične podatke u dobroj vjeri da je takva radnja neophodna za:

 • Pridržavajte se zakonske obaveze
 • Zaštitite i branite prava ili imovinu Kompanije
 • Spriječite ili istražite moguće nepravde u vezi sa Uslugom
 • Zaštitite ličnu sigurnost korisnika usluge ili javnosti
 • Zaštitite se od pravne odgovornosti

Sigurnost vaših ličnih podataka

Sigurnost vaših ličnih podataka nama je važna, ali imajte na umu da nijedan način prijenosa putem Interneta ili način elektroničkog pohranjivanja nije 100% siguran. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.

Detaljne informacije o obradi vaših ličnih podataka

Dobavljači usluga imaju pristup Vašim ličnim podacima samo da bi izvršavali svoje zadatke u naše ime i dužni su da ih ne otkrivaju ili koriste u bilo koje druge svrhe.

Analitika

Možemo koristiti nezavisne dobavljače usluga za praćenje i analizu upotrebe naše usluge.

 • Google Analytics

  Google Analytics je usluga web analitike koju nudi Google koja prati i izvještava o prometu na web lokaciji. Google koristi prikupljene podatke za praćenje i nadgledanje upotrebe naše usluge. Ovi se podaci dijele s ostalim Googleovim uslugama. Google može koristiti prikupljene podatke za kontekstualizaciju i personalizaciju oglasa vlastite oglašivačke mreže.

  Možete onemogućiti određene funkcije Google Analyticsa putem postavki vašeg mobilnog uređaja, kao što su postavke oglašavanja na vašem uređaju ili slijedeći upute koje je Google dao u njihovim Pravilima privatnosti: https://policies.google.com/privacy

  Za više informacija o Googleovoj praksi privatnosti posjetite web stranicu Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy

Vaša prava na privatnost u Kaliforniji (kalifornijski zakon Shine the Light)

Prema Kalifornijskom građanskom zakoniku, odjeljku 1798 (kalifornijski zakon Shine the Light), stanovnici Kalifornije koji imaju uspostavljen poslovni odnos s nama mogu jednom godišnje zatražiti informacije o dijeljenju svojih ličnih podataka s trećim stranama u svrhu direktnog marketinga trećih strana.

Ako želite zatražiti više informacija prema zakonu California Shine the Light i ako ste stanovnik Kalifornije, možete nas kontaktirati pomoću dolje navedenih podataka za kontakt.

Prava na privatnost Kalifornije za maloljetne korisnike (Kalifornijski zakon o poslovanju i zanimanjima, odjeljak 22581)

Odjeljak 22581 Kalifornijskog zakona o poslovima i profesijama omogućava stanovnicima Kalifornije mlađim od 18 godina koji su registrirani korisnici mrežnih stranica, usluga ili aplikacija da zatraže i uklone sadržaj ili informacije koje su javno objavili.

Da biste zatražili uklanjanje takvih podataka, a ako ste stanovnik Kalifornije, možete nas kontaktirati pomoću dolje navedenih podataka za kontakt i uključiti adresu e-pošte povezanu s vašim računom.

Imajte na umu da Vaš zahtjev ne garantuje potpuno ili sveobuhvatno uklanjanje sadržaja ili informacija objavljenih na mreži i da zakon u određenim okolnostima možda ne dozvoljava ili zahtijeva uklanjanje.

Veze do drugih web lokacija

Naša usluga može sadržavati veze do drugih web lokacija kojima ne upravljamo mi. Ako kliknete na vezu treće strane, bit ćete preusmjereni na web mjesto te treće strane. Preporučujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svake web stranice koju posjetite.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kojih web lokacija ili usluga trećih strana.

Izmjene ove politike privatnosti

S vremena na vrijeme možemo ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavijestit ćemo vas o svim promjenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Obavijestit ćemo vas putem e-pošte i / ili istaknutog obavještenja na našoj usluzi, prije nego što promjena stupi na snagu i ažurirati datum „Posljednje ažuriranje“ na vrhu ove Politike privatnosti.

Savjetujemo vam da povremeno pregledavate ovu Politiku privatnosti radi bilo kakvih promjena. Promjene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktiraj nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati: