Currency.Wiki

Terma dan syarat

Kemas kini terakhir: 27 November 2020

Sila baca terma dan syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan Perkhidmatan Kami.

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Perkataan yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat berikut. Takrifan berikut hendaklah mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Terma dan Syarat ini:

 • Aplikasi bermaksud program perisian yang disediakan oleh Syarikat yang dimuat turun oleh Anda pada mana-mana peranti elektronik, bernama Currency Converter App oleh Currency.Wiki

 • Gedung Aplikasi bermaksud perkhidmatan pengedaran digital yang dikendalikan dan dibangunkan oleh Apple Inc. (Apple App Store) atau Google Inc. (Google Play Store) di mana Aplikasi telah dimuat turun.

 • Ahli Gabungan bermaksud entiti yang mengawal, dikawal oleh atau berada di bawah kawalan bersama dengan sesuatu pihak, di mana 'kawalan' bermaksud pemilikan 50% atau lebih saham, kepentingan ekuiti atau sekuriti lain yang berhak mengundi untuk pemilihan pengarah atau pihak berkuasa pengurusan lain .

 • Negara merujuk kepada: California, Amerika Syarikat

 • Syarikat (dirujuk sama ada 'Syarikat', 'Kami', 'Kami' atau 'Kami' dalam Perjanjian ini) merujuk kepada Mata Wang.Wiki, 122 15th, #431 Del Mar, CA 92014.

 • Peranti bermaksud sebarang peranti yang boleh mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

 • Perkhidmatan merujuk kepada Permohonan.

 • Terma dan Syarat (juga dirujuk sebagai “Terma“) bermaksud Terma dan Syarat ini yang membentuk keseluruhan perjanjian antara Anda dan Syarikat berkenaan penggunaan Perkhidmatan.

 • Perkhidmatan Media Sosial pihak ketiga bermaksud sebarang perkhidmatan atau kandungan (termasuk data, maklumat, produk atau perkhidmatan) yang disediakan oleh pihak ketiga yang mungkin dipaparkan, disertakan atau disediakan oleh Perkhidmatan.

 • Anda bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak yang mana individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan.

Pengakuan

Ini adalah Terma dan Syarat yang mengawal penggunaan Perkhidmatan ini dan perjanjian yang beroperasi antara Anda dan Syarikat. Terma dan Syarat ini menetapkan hak dan kewajipan semua pengguna mengenai penggunaan Perkhidmatan.

Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda bergantung pada penerimaan dan pematuhan Anda terhadap Terma dan Syarat ini. Terma dan Syarat ini terpakai kepada semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan Anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini. Jika Anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini maka Anda tidak boleh mengakses Perkhidmatan.

Anda menyatakan bahawa anda berumur lebih dari 18 tahun. Syarikat tidak membenarkan mereka yang berumur di bawah 18 tahun untuk menggunakan Perkhidmatan.

Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda juga bergantung pada penerimaan dan pematuhan anda terhadap Dasar Privasi Syarikat. Dasar Privasi kami menerangkan dasar dan prosedur Kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi Anda apabila Anda menggunakan Aplikasi atau Laman Web dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan cara undang-undang melindungi Anda. Sila baca Dasar Privasi Kami dengan teliti sebelum menggunakan Perkhidmatan Kami.

Harta Intelek

Perkhidmatan dan kandungan asalnya (tidak termasuk Kandungan yang disediakan oleh Anda atau pengguna lain), ciri dan fungsi adalah dan akan kekal menjadi hak milik eksklusif Syarikat dan pemberi lesennya.

Perkhidmatan ini dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain bagi kedua-dua Negara dan negara asing.

Tanda dagangan dan pakaian perdagangan kami tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Syarikat.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Syarikat.

Syarikat tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan sedemikian yang tersedia pada atau melalui mana-mana tapak web atau perkhidmatan tersebut.

Kami amat menasihati Anda untuk membaca terma dan syarat serta dasar privasi mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang Anda lawati.

Penamatan

Kami boleh menamatkan atau menggantung akses Anda serta-merta, tanpa notis atau liabiliti terlebih dahulu, atas apa jua sebab sekalipun, termasuk tanpa had jika Anda melanggar Terma dan Syarat ini.

Selepas penamatan, hak Anda untuk menggunakan Perkhidmatan akan dihentikan serta-merta.

Had Liabiliti

Walau apa pun apa-apa kerosakan yang mungkin Anda tanggung, keseluruhan liabiliti Syarikat dan mana-mana pembekalnya di bawah mana-mana peruntukan Terma ini dan remedi eksklusif Anda untuk semua perkara di atas adalah terhad kepada jumlah yang sebenarnya dibayar oleh Anda melalui Perkhidmatan atau 100 USD jika Anda belum membeli apa-apa melalui Perkhidmatan.

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Syarikat atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan khas, sampingan, tidak langsung atau berbangkit (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerosakan untuk kehilangan keuntungan, kehilangan data atau maklumat lain, untuk gangguan perniagaan, untuk kecederaan peribadi, kehilangan privasi yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan, perisian pihak ketiga dan/atau perkakasan pihak ketiga yang digunakan dengan Perkhidmatan, atau sebaliknya berkaitan dengan mana-mana peruntukan Terma ini), walaupun Syarikat atau mana-mana pembekal telah dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut dan walaupun remedi gagal untuk tujuan pentingnya.

Sesetengah negeri tidak membenarkan pengecualian waranti tersirat atau had liabiliti untuk kerosakan sampingan atau berbangkit, yang bermaksud bahawa beberapa had di atas mungkin tidak terpakai. Di negeri-negeri ini, liabiliti setiap pihak akan dihadkan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Penafian 'SEBAGAIMANA ADANYA' dan 'SEBAGAIMANA TERSEDIA'.

Perkhidmatan ini diberikan kepada Anda 'SEBAGAIMANA ADANYA' dan 'SEBAGAIMANA TERSEDIA' dan dengan semua kerosakan dan kecacatan tanpa sebarang jenis waranti. Setakat maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, Syarikat, bagi pihaknya sendiri dan bagi pihak Ahli Gabungannya serta pemberi lesen dan penyedia perkhidmatannya serta masing-masing, secara nyata menafikan semua waranti, sama ada nyata, tersirat, berkanun atau sebaliknya, berkenaan dengan Perkhidmatan, termasuk semua waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tajuk dan bukan pelanggaran, dan waranti yang mungkin timbul daripada urusan, perjalanan prestasi, penggunaan atau amalan perdagangan. Tanpa had kepada perkara di atas, Syarikat tidak memberikan waranti atau aku janji, dan tidak membuat sebarang representasi bahawa Perkhidmatan akan memenuhi keperluan Anda, mencapai sebarang hasil yang diharapkan, serasi atau berfungsi dengan mana-mana perisian, aplikasi, sistem atau perkhidmatan lain, beroperasi. tanpa gangguan, memenuhi sebarang piawaian prestasi atau kebolehpercayaan atau bebas ralat atau sebarang ralat atau kecacatan boleh atau akan diperbetulkan.

Tanpa mengehadkan perkara di atas, Syarikat mahupun mana-mana pembekal syarikat tidak membuat sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat: (i) mengenai operasi atau ketersediaan Perkhidmatan, atau maklumat, kandungan dan bahan atau produk disertakan di atasnya; (ii) bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu atau bebas ralat; (iii) tentang ketepatan, kebolehpercayaan, atau mata wang sebarang maklumat atau kandungan yang disediakan melalui Perkhidmatan; atau (iv) bahawa Perkhidmatan, pelayannya, kandungan atau e-mel yang dihantar daripada atau bagi pihak Syarikat adalah bebas daripada virus, skrip, kuda trojan, cecacing, perisian hasad, bom waktu atau komponen berbahaya yang lain.

Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jenis waranti atau pengehadan tertentu ke atas hak berkanun pengguna yang berkenaan, jadi sebahagian atau semua pengecualian dan pengehadan di atas mungkin tidak terpakai kepada Anda. Tetapi dalam kes sedemikian, pengecualian dan had yang dinyatakan dalam seksyen ini hendaklah digunakan setakat yang boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai.

Undang-undang yang Mentadbir

Undang-undang Negara, tidak termasuk peraturan percanggahan undang-undang, akan mengawal Terma ini dan penggunaan Perkhidmatan oleh Anda. Penggunaan Aplikasi oleh anda juga mungkin tertakluk kepada undang-undang tempatan, negeri, kebangsaan atau antarabangsa yang lain.

Penyelesaian Pertikaian

Jika Anda mempunyai sebarang kebimbangan atau pertikaian tentang Perkhidmatan, Anda bersetuju untuk cuba menyelesaikan pertikaian secara tidak rasmi terlebih dahulu dengan menghubungi Syarikat.

Untuk Pengguna Kesatuan Eropah (EU).

Jika Anda adalah pengguna Kesatuan Eropah, anda akan mendapat manfaat daripada mana-mana peruntukan mandatori undang-undang negara tempat anda bermastautin.

Pematuhan Undang-undang Amerika Syarikat

Anda mewakili dan menjamin bahawa (i) Anda tidak berada di negara yang tertakluk kepada embargo kerajaan Amerika Syarikat, atau yang telah ditetapkan oleh kerajaan Amerika Syarikat sebagai negara 'penyokong pengganas', dan (ii) Anda tidak disenaraikan pada mana-mana senarai kerajaan Amerika Syarikat bagi pihak yang dilarang atau disekat.

Kebolehpisahan dan Penepian

Kebolehpisahan

Jika mana-mana peruntukan Terma ini dianggap tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah, peruntukan tersebut akan diubah dan ditafsirkan untuk mencapai objektif peruntukan tersebut setakat yang mungkin di bawah undang-undang yang terpakai dan peruntukan selebihnya akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Penepian

Kecuali seperti yang diperuntukkan di sini, kegagalan untuk melaksanakan hak atau menghendaki pelaksanaan kewajipan di bawah Terma ini tidak akan mempengaruhi keupayaan pihak untuk melaksanakan hak tersebut atau memerlukan pelaksanaan sedemikian pada bila-bila masa selepas itu dan penepian pelanggaran tidak akan menjadi penepian. daripada sebarang pelanggaran berikutnya.

Tafsiran Terjemahan

Terma dan Syarat ini mungkin telah diterjemahkan jika Kami telah menyediakannya kepada Anda pada Perkhidmatan kami. Anda bersetuju bahawa teks bahasa Inggeris asal akan diguna pakai sekiranya berlaku pertikaian.

Perubahan kepada Terma dan Syarat Ini

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak Kami, untuk mengubah suai atau menggantikan Terma ini pada bila-bila masa. Jika semakan adalah penting, Kami akan melakukan usaha yang munasabah untuk memberikan notis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum sebarang terma baharu berkuat kuasa. Perkara yang membentuk perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara Kami.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan Kami selepas semakan tersebut berkuat kuasa, Anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang disemak. Jika Anda tidak bersetuju dengan syarat baharu, secara keseluruhan atau sebahagian, sila berhenti menggunakan tapak web dan Perkhidmatan.

Penafian

Kadar pertukaran Currency.wiki adalah untuk tujuan maklumat sahaja. Sila sahkan/sahkan kadar mata wang dengan broker forex atau institusi kewangan anda sebelum membuat pemindahan wang dan transaksi antarabangsa.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Terma dan Syarat ini, Anda boleh menghubungi kami:

Dasar Privasi

Kemas kini terakhir: 27 November 2020

Dasar Privasi ini menerangkan dasar dan prosedur Kami tentang pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat Anda apabila Anda menggunakan Perkhidmatan dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan cara undang-undang melindungi Anda.

Kami menggunakan data Peribadi Anda untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, Anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut Dasar Privasi ini.

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Perkataan yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat berikut. Takrifan berikut hendaklah mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

 • Akaun bermaksud akaun unik yang dicipta untuk Anda mengakses Perkhidmatan kami atau sebahagian daripada Perkhidmatan kami.

 • Ahli Gabungan bermaksud entiti yang mengawal, dikawal oleh atau berada di bawah kawalan bersama dengan sesuatu pihak, di mana 'kawalan' bermaksud pemilikan 50% atau lebih saham, kepentingan ekuiti atau sekuriti lain yang berhak mengundi untuk pemilihan pengarah atau pihak berkuasa pengurusan lain .

 • Aplikasi bermaksud program perisian yang disediakan oleh Syarikat yang dimuat turun oleh Anda pada mana-mana peranti elektronik, bernama Currency Converter App oleh Currency.Wiki

 • Syarikat (dirujuk sama ada 'Syarikat', 'Kami', 'Kami' atau 'Kami' dalam Perjanjian ini) merujuk kepada Mata Wang.Wiki, 122 15th St #431 Del Mar, CA 92014.

 • Negara merujuk kepada: California, Amerika Syarikat

 • Peranti bermaksud sebarang peranti yang boleh mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

 • Data Peribadi ialah sebarang maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.

 • Perkhidmatan merujuk kepada Permohonan.

 • Pembekal Perkhidmatan bermaksud mana-mana orang asli atau undang-undang yang memproses data bagi pihak Syarikat. Ia merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang diambil bekerja oleh Syarikat untuk memudahkan Perkhidmatan, untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak Syarikat, untuk melaksanakan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu Syarikat dalam menganalisis cara Perkhidmatan digunakan.

 • Perkhidmatan Media Sosial pihak ketiga merujuk kepada mana-mana tapak web atau mana-mana laman web rangkaian sosial yang mana Pengguna boleh log masuk atau membuat akaun untuk menggunakan Perkhidmatan.

 • Data Penggunaan merujuk kepada data yang dikumpul secara automatik, sama ada dijana melalui penggunaan Perkhidmatan atau daripada infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).

 • Anda bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak yang mana individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan.

Mengumpul dan Menggunakan Data Peribadi Anda

Jenis Data Dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan Kami, Kami mungkin meminta Anda untuk memberikan Kami maklumat pengenalan peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti Anda. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat emel

 • Data Penggunaan

Data Penggunaan

Data Penggunaan dikumpul secara automatik apabila menggunakan Perkhidmatan.

Data Penggunaan mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet Peranti Anda (cth alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang Anda lawati, masa dan tarikh lawatan Anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, peranti unik pengecam dan data diagnostik lain.

Apabila Anda mengakses Perkhidmatan melalui atau melalui peranti mudah alih, Kami mungkin mengumpul maklumat tertentu secara automatik, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jenis peranti mudah alih yang Anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih Anda, mudah alih anda sistem pengendalian, jenis pelayar Internet mudah alih yang Anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas Anda apabila Anda melawati Perkhidmatan kami atau apabila Anda mengakses Perkhidmatan melalui atau melalui peranti mudah alih.

Penggunaan Data Peribadi Anda

Syarikat boleh menggunakan Data Peribadi untuk tujuan berikut:

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami, termasuk untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami.

 • Untuk mengurus Akaun Anda: untuk mengurus pendaftaran Anda sebagai pengguna Perkhidmatan. Data Peribadi yang Anda berikan boleh memberi Anda akses kepada fungsi berbeza Perkhidmatan yang tersedia untuk Anda sebagai pengguna berdaftar.

 • Untuk pelaksanaan kontrak: pembangunan, pematuhan dan pelaksanaan kontrak pembelian untuk produk, item atau perkhidmatan yang telah Anda beli atau kontrak lain dengan Kami melalui Perkhidmatan.

 • Untuk menghubungi Anda: Untuk menghubungi Anda melalui e-mel, panggilan telefon, SMS atau bentuk komunikasi elektronik lain yang setara, seperti pemberitahuan tolak aplikasi mudah alih mengenai kemas kini atau komunikasi bermaklumat yang berkaitan dengan fungsi, produk atau perkhidmatan kontrak, termasuk kemas kini keselamatan, apabila perlu atau munasabah untuk pelaksanaannya.

 • Untuk memberi Anda berita, tawaran istimewa dan maklumat umum tentang barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang telah anda beli atau tanyakan melainkan Anda telah memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut.

 • Untuk mengurus permintaan Anda: Untuk menghadiri dan mengurus permintaan Anda kepada Kami.

 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin menggunakan maklumat Anda untuk menilai atau menjalankan penggabungan, pelupusan, penstrukturan semula, penyusunan semula, pembubaran, atau penjualan atau pemindahan lain sebahagian atau semua aset Kami, sama ada sebagai usaha berterusan atau sebagai sebahagian daripada kebankrapan, pembubaran, atau prosiding yang serupa, di mana Data Peribadi yang dipegang oleh Kami tentang pengguna Perkhidmatan kami adalah antara aset yang dipindahkan.

 • Untuk tujuan lain: Kami mungkin menggunakan maklumat Anda untuk tujuan lain, seperti analisis data, mengenal pasti trend penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi kami dan untuk menilai dan menambah baik Perkhidmatan, produk, perkhidmatan, pemasaran dan pengalaman anda.

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi Anda dalam situasi berikut:

 • Dengan Pembekal Perkhidmatan: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi Anda dengan Pembekal Perkhidmatan untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami, untuk menghubungi Anda.
 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi Anda berkaitan dengan, atau semasa rundingan, sebarang penggabungan, penjualan aset Syarikat, pembiayaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan Kami kepada syarikat lain.
 • Dengan Ahli Gabungan: Kami mungkin berkongsi maklumat Anda dengan ahli gabungan Kami, dalam hal ini kami akan memerlukan ahli gabungan tersebut untuk mematuhi Dasar Privasi ini. Ahli gabungan termasuk syarikat induk Kami dan mana-mana anak syarikat lain, rakan kongsi usaha sama atau syarikat lain yang Kami kawal atau yang berada di bawah kawalan bersama Kami.
 • Dengan rakan kongsi perniagaan: Kami mungkin berkongsi maklumat Anda dengan rakan kongsi perniagaan Kami untuk menawarkan kepada Anda produk, perkhidmatan atau promosi tertentu.
 • Dengan pengguna lain: apabila Anda berkongsi maklumat peribadi atau sebaliknya berinteraksi di kawasan awam dengan pengguna lain, maklumat tersebut mungkin dilihat oleh semua pengguna dan mungkin diedarkan secara terbuka di luar. Jika Anda berinteraksi dengan pengguna lain atau mendaftar melalui Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga, kenalan Anda pada Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga mungkin melihat nama, profil, gambar dan perihalan aktiviti Anda. Begitu juga, pengguna lain akan dapat melihat perihalan aktiviti Anda, berkomunikasi dengan Anda dan melihat profil Anda.
 • Dengan persetujuan Anda: Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi Anda untuk sebarang tujuan lain dengan persetujuan Anda.

Pengekalan Data Peribadi Anda

Syarikat akan mengekalkan Data Peribadi Anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan Data Peribadi Anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (contohnya, jika kami dikehendaki mengekalkan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.

Syarikat juga akan mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan biasanya disimpan untuk tempoh masa yang lebih singkat, kecuali apabila data ini digunakan untuk mengukuhkan keselamatan atau untuk meningkatkan kefungsian Perkhidmatan Kami, atau Kami bertanggungjawab secara sah untuk mengekalkan data ini untuk tempoh masa yang lebih lama.

Pemindahan Data Peribadi Anda

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, diproses di pejabat operasi Syarikat dan di mana-mana tempat lain di mana pihak yang terlibat dalam pemprosesan berada. Ini bermakna maklumat ini boleh dipindahkan ke — dan diselenggarakan pada — komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada undang-undang dari bidang kuasa Anda.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat tersebut oleh Anda mewakili persetujuan Anda terhadap pemindahan tersebut.

Syarikat akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data Anda diurus dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi Anda akan berlaku kepada organisasi atau negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan Data anda dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan Data Peribadi Anda

Urus Niaga

Jika Syarikat terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi Anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data Peribadi Anda dipindahkan dan tertakluk kepada Dasar Privasi yang berbeza.

Penguatkuasaan undang-undang

Dalam keadaan tertentu, Syarikat mungkin dikehendaki mendedahkan Data Peribadi Anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (cth mahkamah atau agensi kerajaan).

Keperluan undang-undang lain

Syarikat mungkin mendedahkan Data Peribadi Anda dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Mematuhi kewajipan undang-undang
 • Melindungi dan mempertahankan hak atau harta Syarikat
 • Mencegah atau menyiasat kemungkinan salah laku yang berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Lindungi keselamatan peribadi Pengguna Perkhidmatan atau orang ramai
 • Lindungi daripada liabiliti undang-undang

Keselamatan Data Peribadi Anda

Keselamatan Data Peribadi Anda adalah penting kepada Kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun Kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi Anda, Kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Maklumat Terperinci tentang Pemprosesan Data Peribadi Anda

Pembekal Perkhidmatan mempunyai akses kepada Data Peribadi Anda hanya untuk melaksanakan tugas mereka bagi pihak Kami dan bertanggungjawab untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain.

Analitis

Kami mungkin menggunakan penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

 • Google Analitis

  Google Analytics ialah perkhidmatan analitis web yang ditawarkan oleh Google yang menjejak dan melaporkan trafik tapak web. Google menggunakan data yang dikumpul untuk menjejak dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google yang lain. Google boleh menggunakan data yang dikumpul untuk mengkontekstualisasikan dan memperibadikan iklan rangkaian pengiklanannya sendiri.

  Anda boleh menarik diri daripada ciri Google Analitis tertentu melalui tetapan peranti mudah alih anda, seperti tetapan pengiklanan peranti anda atau dengan mengikut arahan yang diberikan oleh Google dalam Dasar Privasi mereka: https://policies.google.com/privacy

  Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan privasi Google, sila lawati halaman web Privasi & Syarat Google: https://policies.google.com/privacy

Hak Privasi California Anda (undang-undang Shine the Light California)

Di bawah Seksyen 1798 Kod Sivil California (undang-undang Shine the Light California), penduduk California yang mempunyai hubungan perniagaan yang mantap dengan kami boleh meminta maklumat sekali setahun tentang berkongsi Data Peribadi mereka dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung pihak ketiga.

Jika anda ingin meminta maklumat lanjut di bawah undang-undang California Shine the Light, dan jika Anda seorang penduduk California, Anda boleh menghubungi Kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah.

Hak Privasi California untuk Pengguna Kecil (California Kod Perniagaan dan Profesion Seksyen 22581)

Kod Perniagaan dan Profesion California seksyen 22581 membenarkan penduduk California di bawah umur 18 tahun yang merupakan pengguna berdaftar tapak, perkhidmatan atau aplikasi dalam talian untuk meminta dan mendapatkan pengalihan keluar kandungan atau maklumat yang telah mereka siarkan secara terbuka.

Untuk meminta pengalihan keluar data tersebut, dan jika Anda seorang penduduk California, Anda boleh menghubungi Kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah, dan sertakan alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun Anda.

Harap maklum bahawa permintaan Anda tidak menjamin pengalihan keluar kandungan atau maklumat yang lengkap atau menyeluruh yang disiarkan dalam talian dan undang-undang mungkin tidak membenarkan atau memerlukan pengalihan keluar dalam keadaan tertentu.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan Kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh Kami. Jika Anda mengklik pada pautan pihak ketiga, Anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati Anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang Anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi Kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu Anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baharu pada halaman ini.

Kami akan memberitahu Anda melalui e-mel dan/atau notis penting mengenai Perkhidmatan Kami, sebelum perubahan menjadi berkesan dan mengemas kini tarikh 'Terakhir dikemas kini' di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkesan apabila ia disiarkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, Anda boleh menghubungi kami: