Terma dan syarat

Terakhir dikemas kini: 27 November 2020

Sila baca terma dan syarat ini dengan teliti sebelum menggunakan Perkhidmatan Kami.

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Kata-kata yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditentukan dalam keadaan berikut. Definisi berikut mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Terma dan Syarat ini:

 • Aplikasi bermaksud program perisian yang disediakan oleh Syarikat yang dimuat turun oleh Anda pada mana-mana alat elektronik, yang diberi nama Currency Converter App oleh Currency.Wiki

 • Application Store bermaksud perkhidmatan pengedaran digital yang dikendalikan dan dikembangkan oleh Apple Inc. (Apple App Store) atau Google Inc. (Google Play Store) tempat Aplikasi telah dimuat turun.

 • Afiliasi bermaksud entiti yang mengawal, dikendalikan oleh atau berada di bawah kawalan bersama dengan pihak, di mana “kawalan“ bermaksud pemilikan 50% atau lebih saham, kepentingan ekuiti atau sekuriti lain yang berhak memilih pemilihan pengarah atau pihak pengurusan lain .

 • Negara merujuk: California, Amerika Syarikat

 • Syarikat (disebut sebagai “Perusahaan“, “Kami“, “Kami“ atau “Kami“ dalam Perjanjian ini) merujuk kepada Currency.Wiki, 122 15th, # 431 Del Mar, CA 92014.

 • Peranti bermaksud sebarang peranti yang dapat mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

 • Perkhidmatan merujuk kepada Aplikasi.

 • Syarat dan Ketentuan (juga disebut sebagai “Syarat“) bermaksud Syarat dan Ketentuan ini yang membentuk keseluruhan perjanjian antara Anda dan Perusahaan mengenai penggunaan Layanan.

 • Perkhidmatan Media Sosial pihak ketiga bermaksud sebarang perkhidmatan atau kandungan (termasuk data, maklumat, produk atau perkhidmatan) yang disediakan oleh pihak ketiga yang mungkin dipaparkan, disertakan atau disediakan oleh Perkhidmatan.

 • Anda bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, sebagaimana yang berlaku.

Ucapan terima kasih

Ini adalah Terma dan Syarat yang mengatur penggunaan Perkhidmatan ini dan perjanjian yang berlaku antara Anda dan Syarikat. Terma dan Syarat ini menetapkan hak dan kewajiban semua pengguna mengenai penggunaan Perkhidmatan.

Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda bergantung pada penerimaan dan pematuhan Anda terhadap Terma dan Syarat ini. Terma dan Syarat ini berlaku untuk semua pengunjung, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan Anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini. Sekiranya Anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian dalam Terma dan Syarat ini, maka Anda tidak boleh mengakses Perkhidmatan

Anda menyatakan bahawa anda berumur 18 tahun ke atas. Syarikat tidak membenarkan mereka yang berumur di bawah 18 tahun menggunakan Perkhidmatan.

Akses dan penggunaan Perkhidmatan anda juga bergantung pada penerimaan dan pematuhan Anda terhadap Dasar Privasi Syarikat. Dasar Privasi kami menjelaskan dasar dan prosedur kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi Anda ketika Anda menggunakan Aplikasi atau Laman Web dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan bagaimana undang-undang melindungi Anda. Sila baca Dasar Privasi Kami dengan teliti sebelum menggunakan Perkhidmatan Kami.

Harta Intelek

Perkhidmatan dan kandungan asalnya (tidak termasuk Kandungan yang disediakan oleh Anda atau pengguna lain), ciri dan fungsi adalah dan akan kekal menjadi milik eksklusif Syarikat dan pemberi lesennya.

Perkhidmatan ini dilindungi oleh hak cipta, tanda dagang, dan undang-undang lain dari Negara dan negara asing.

Tanda dagang dan pakaian perdagangan kami tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau perkhidmatan apa pun tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari Syarikat.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Syarikat.

Syarikat tidak mempunyai kawalan atas, dan tidak bertanggung jawab atas, kandungan, dasar privasi, atau praktik mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, atas sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau bergantung pada kandungan, barang atau perkhidmatan tersebut yang terdapat di atau melalui mana-mana laman web atau perkhidmatan tersebut.

Kami sangat menyarankan Anda untuk membaca terma dan syarat dan dasar privasi mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga yang anda lawati.

Penamatan

Kami mungkin menghentikan atau menangguhkan akses Anda dengan segera, tanpa pemberitahuan atau tanggungjawab terlebih dahulu, dengan alasan apa pun, termasuk tanpa batasan jika Anda melanggar Terma dan Syarat ini.

Setelah ditamatkan, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan akan segera dihentikan.

Had Liabiliti

Walau apa pun kerosakan yang mungkin anda alami, keseluruhan tanggungjawab Syarikat dan mana-mana pembekalnya di bawah mana-mana peruntukan dalam Syarat ini dan Ubat eksklusif anda untuk semua perkara di atas akan terhad kepada jumlah yang sebenarnya dibayar oleh Anda melalui Perkhidmatan atau 100 USD jika Anda belum membeli apa-apa melalui Perkhidmatan.

Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Syarikat atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan khas, sampingan, tidak langsung, atau akibatnya (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerugian kerugian keuntungan, kehilangan data atau maklumat lain, untuk gangguan perniagaan, untuk kecederaan peribadi, kehilangan privasi yang timbul dari atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan, perisian pihak ketiga dan / atau perkakasan pihak ketiga yang digunakan dengan Perkhidmatan, atau jika tidak berkaitan dengan ketentuan Syarat ini), walaupun Syarikat atau pembekal telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut dan bahkan jika penambahbaikan itu gagal untuk tujuan utamanya.

Beberapa negeri tidak membenarkan pengecualian jaminan tersirat atau had tanggungjawab untuk kerosakan sampingan atau akibatnya, yang bermaksud bahawa beberapa batasan di atas mungkin tidak berlaku. Di negeri-negeri ini, tanggungjawab setiap pihak akan dibatasi setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Penafian “SEBAGAIMANA ADANYA“ dan “SETIAP TERSEDIA“

Perkhidmatan ini diberikan kepada Anda “SEBAGAIMANA ADANYA“ dan “SETIAP TERSEDIA“ dan dengan semua kesalahan dan kecacatan tanpa jaminan apa-apa. Sejauh yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berlaku, Syarikat, atas nama sendiri dan bagi pihak Afiliasinya serta pemberi lesen dan penyedia perkhidmatannya, secara tegas menolak semua jaminan, sama ada tersurat, tersirat, berkanun atau sebaliknya, berkenaan dengan Perkhidmatan, termasuk semua jaminan tersirat untuk diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hakmilik dan bukan pelanggaran, dan jaminan yang mungkin timbul daripada urusan urus niaga, prestasi, penggunaan atau amalan perdagangan. Tanpa batasan kepada yang disebutkan di atas, Syarikat tidak memberikan jaminan atau janji, dan tidak membuat pernyataan apa pun bahawa Perkhidmatan akan memenuhi keperluan Anda, mencapai hasil yang diharapkan, sesuai atau bekerja dengan perisian, aplikasi, sistem atau perkhidmatan lain, beroperasi tanpa gangguan, memenuhi piawaian prestasi atau kebolehpercayaan atau bebas dari kesilapan atau sebarang kesalahan atau kecacatan dapat atau akan diperbetulkan.

Tanpa mengehadkan perkara di atas, Syarikat atau penyedia syarikat tidak membuat pernyataan atau jaminan apa pun, tersurat atau tersirat: (i) mengenai operasi atau ketersediaan Perkhidmatan, atau maklumat, kandungan, dan bahan atau produk termasuk di dalamnya; (ii) bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu atau bebas ralat; (iii) mengenai ketepatan, kebolehpercayaan, atau mata wang mana-mana maklumat atau kandungan yang diberikan melalui Perkhidmatan; atau (iv) bahawa Perkhidmatan, pelayannya, kandungan, atau e-mel yang dihantar dari atau atas nama Syarikat bebas daripada virus, skrip, trojan horse, worm, malware, timebomb atau komponen berbahaya yang lain.

Beberapa bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jenis jaminan tertentu atau batasan mengenai hak undang-undang pengguna yang berlaku, jadi beberapa atau semua pengecualian dan batasan di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda. Tetapi dalam hal seperti itu, pengecualian dan batasan yang ditetapkan dalam bagian ini harus diterapkan sejauh mungkin dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku.

Undang-undang yang Mengatur

Undang-undang Negara, kecuali peraturan konflik undang-undangnya, akan mengatur Syarat ini dan penggunaan Perkhidmatan oleh Anda. Penggunaan Aplikasi oleh anda mungkin juga tertakluk kepada undang-undang tempatan, negeri, nasional, atau antarabangsa yang lain.

Penyelesaian Pertikaian

Sekiranya anda mempunyai kebimbangan atau pertikaian mengenai Perkhidmatan ini, anda bersetuju untuk terlebih dahulu berusaha menyelesaikan perselisihan secara tidak rasmi dengan menghubungi Syarikat.

Untuk Pengguna Kesatuan Eropah (EU)

Sekiranya anda adalah pengguna Kesatuan Eropah, anda akan mendapat manfaat daripada peruntukan wajib undang-undang negara tempat anda tinggal.

Pematuhan Undang-Undang Amerika Syarikat

Anda menyatakan dan menjamin bahawa (i) Anda tidak berada di negara yang dikenakan embargo pemerintah Amerika Syarikat, atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah Amerika Syarikat sebagai negara yang “menyokong pengganas“, dan (ii) Anda tidak disenaraikan dalam senarai mana-mana pihak larangan atau larangan pemerintah Amerika Syarikat.

Kebolehasingan dan Pengabaian

Kerentanan

Sekiranya ada ketentuan dari Syarat-syarat ini dianggap tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah, peruntukan tersebut akan diubah dan ditafsirkan untuk mencapai tujuan peruntukan tersebut sejauh mungkin di bawah undang-undang yang berlaku dan peruntukan yang selebihnya akan terus berlaku sepenuhnya.

Pengabaian

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di sini, kegagalan untuk menggunakan hak atau memerlukan pelaksanaan kewajiban di bawah Syarat ini tidak akan mempengaruhi kemampuan pihak untuk menggunakan hak tersebut atau memerlukan prestasi tersebut pada bila-bila masa selepas itu dan juga pengabaian pelanggaran merupakan pengabaian sebarang pelanggaran berikutnya.

Tafsiran Terjemahan

Terma dan Syarat ini mungkin telah diterjemahkan sekiranya Kami menyediakannya kepada Anda di Perkhidmatan kami. Anda bersetuju bahawa teks bahasa Inggeris asal akan berlaku sekiranya berlaku pertikaian.

Perubahan Terma dan Syarat ini

Kami berhak, mengikut budi bicara Kami, untuk mengubah atau mengganti Syarat ini pada bila-bila masa. Sekiranya semakan itu penting, kami akan melakukan usaha yang wajar untuk memberikan notis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum sebarang syarat baru berkuat kuasa. Apa yang menjadi perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara Kami.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan Kami setelah semakan tersebut berkuatkuasa, Anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang disemak semula. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat baru, secara keseluruhan atau sebahagian, hentikan penggunaan laman web dan Perkhidmatan.

Penafian

Kadar pertukaran Currency.wiki hanya untuk tujuan maklumat. Sila sahkan / sahkan kadar mata wang dengan broker forex atau institusi kewangan anda sebelum melakukan pemindahan dan transaksi wang antarabangsa.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Terma dan Syarat ini, Anda boleh menghubungi kami:

Dasar Privasi

Terakhir dikemas kini: 27 November 2020

Dasar Privasi ini menjelaskan dasar dan prosedur kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan maklumat Anda ketika Anda menggunakan Layanan dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan bagaimana undang-undang melindungi Anda.

Kami menggunakan data Peribadi Anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, Anda menyetujui pengumpulan dan penggunaan maklumat sesuai dengan Dasar Privasi ini.

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Kata-kata yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditentukan dalam keadaan berikut. Definisi berikut mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

 • Akaun bermaksud akaun unik yang dibuat untuk Anda mengakses Perkhidmatan kami atau bahagian Perkhidmatan kami.

 • Afiliasi bermaksud entiti yang mengawal, dikendalikan oleh atau berada di bawah kawalan bersama dengan pihak, di mana “kawalan“ bermaksud pemilikan 50% atau lebih saham, kepentingan ekuiti atau sekuriti lain yang berhak memilih pemilihan pengarah atau pihak pengurusan lain .

 • Aplikasi bermaksud program perisian yang disediakan oleh Syarikat yang dimuat turun oleh Anda pada mana-mana alat elektronik, yang diberi nama Currency Converter App oleh Currency.Wiki

 • Syarikat (disebut sebagai “Perusahaan“, “Kami“, “Kami“ atau “Kami“ dalam Perjanjian ini) merujuk kepada Currency.Wiki, 122 15th St # 431 Del Mar, CA 92014.

 • Negara merujuk: California, Amerika Syarikat

 • Peranti bermaksud sebarang peranti yang dapat mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

 • Data Peribadi adalah segala maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau dikenali.

 • Perkhidmatan merujuk kepada Aplikasi.

 • Penyedia Perkhidmatan bermaksud mana-mana orang semula jadi atau undang-undang yang memproses data bagi pihak Syarikat. Ini merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang dipekerjakan oleh Syarikat untuk memfasilitasi Perkhidmatan, untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak Syarikat, untuk melakukan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu Syarikat dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan digunakan.

 • Perkhidmatan Media Sosial pihak ketiga merujuk kepada mana-mana laman web atau laman web rangkaian sosial di mana Pengguna boleh log masuk atau membuat akaun untuk menggunakan Perkhidmatan.

 • Data Penggunaan merujuk kepada data yang dikumpulkan secara automatik, baik yang dihasilkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (misalnya, tempoh lawatan halaman).

 • Anda bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, sebagaimana yang berlaku.

Mengumpulkan dan Menggunakan Data Peribadi Anda

Jenis Data yang Dikumpulkan

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan Kami, Kami mungkin meminta Anda untuk memberikan Kami maklumat peribadi tertentu yang dapat digunakan untuk menghubungi atau mengenali Anda. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi merangkumi, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat emel

 • Data Penggunaan

Data Penggunaan

Data Penggunaan dikumpulkan secara automatik semasa menggunakan Perkhidmatan.

Data Penggunaan mungkin merangkumi maklumat seperti alamat Protokol Internet Peranti Anda (contohnya alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang Anda lawati, waktu dan tarikh lawatan Anda, masa yang dihabiskan di halaman tersebut, peranti unik pengecam dan data diagnostik lain.

Apabila Anda mengakses Perkhidmatan dengan atau melalui peranti mudah alih, Kami dapat mengumpulkan maklumat tertentu secara automatik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, jenis peranti mudah alih yang Anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih Anda, telefon bimbit Anda sistem operasi, jenis penyemak imbas Internet mudah alih yang anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Kami juga dapat mengumpulkan maklumat yang dikirimkan oleh penyemak imbas anda setiap kali Anda mengunjungi Perkhidmatan kami atau ketika Anda mengakses Perkhidmatan dengan atau melalui peranti mudah alih.

Penggunaan Data Peribadi Anda

Syarikat boleh menggunakan Data Peribadi untuk tujuan berikut:

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami, termasuk untuk memantau penggunaan Layanan kami.

 • Untuk mengurus Akaun Anda: untuk menguruskan pendaftaran Anda sebagai pengguna Perkhidmatan. Data Peribadi yang Anda sediakan dapat memberi Anda akses ke fungsi yang berbeza dari Perkhidmatan yang tersedia untuk Anda sebagai pengguna berdaftar.

 • Untuk pelaksanaan kontrak: pengembangan, pematuhan dan pelaksanaan kontrak pembelian untuk produk, item atau perkhidmatan yang telah anda beli atau kontrak lain dengan Kami melalui Perkhidmatan.

 • Untuk menghubungi Anda: Untuk menghubungi Anda melalui e-mel, panggilan telefon, SMS, atau bentuk komunikasi elektronik lain yang setara, seperti pemberitahuan push aplikasi mudah alih mengenai kemas kini atau komunikasi informatif yang berkaitan dengan fungsi, produk atau perkhidmatan yang dikontrak, termasuk kemas kini keselamatan, apabila perlu atau munasabah untuk pelaksanaannya.

 • Untuk memberi anda berita, tawaran istimewa dan maklumat umum mengenai barang, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang telah anda beli atau tanyakan kecuali anda memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut.

 • Untuk menguruskan permintaan Anda: Untuk menghadiri dan mengelola permintaan Anda kepada Kami.

 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin menggunakan maklumat Anda untuk menilai atau melakukan penggabungan, penjualan, penyusunan semula, penyusunan semula, pembubaran, atau penjualan atau pemindahan sebahagian atau semua aset Kami, sama ada sebagai masalah berterusan atau sebagai sebahagian daripada kebankrapan, pembubaran, atau proses serupa, di mana Data Peribadi yang dipegang oleh Kami mengenai pengguna Perkhidmatan kami adalah antara aset yang dipindahkan.

 • Untuk tujuan lain: Kami mungkin menggunakan maklumat Anda untuk tujuan lain, seperti analisis data, mengenal pasti trend penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi kami dan untuk menilai dan meningkatkan Perkhidmatan, produk, perkhidmatan, pemasaran dan pengalaman anda.

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dalam situasi berikut:

 • Dengan Penyedia Perkhidmatan: Kami dapat berkongsi maklumat peribadi anda dengan Penyedia Perkhidmatan untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami, untuk menghubungi Anda.
 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi anda sehubungan dengan, atau semasa rundingan, penggabungan, penjualan aset Syarikat, pembiayaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan Kami kepada syarikat lain.
 • Dengan Ahli Gabungan: Kami mungkin akan berkongsi maklumat Anda dengan sekutu kami, dalam hal ini kami akan meminta afiliasi tersebut untuk mematuhi Dasar Privasi ini. Ahli gabungan merangkumi syarikat induk kami dan anak syarikat lain, rakan usaha sama atau syarikat lain yang Kami kendalikan atau yang berada di bawah kawalan bersama dengan Kami.
 • Dengan rakan niaga: Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan rakan perniagaan kami untuk menawarkan kepada anda produk, perkhidmatan atau promosi tertentu.
 • Dengan pengguna lain: apabila Anda berkongsi maklumat peribadi atau berinteraksi di kawasan awam dengan pengguna lain, maklumat tersebut mungkin dilihat oleh semua pengguna dan boleh diedarkan secara terbuka di luar. Sekiranya Anda berinteraksi dengan pengguna lain atau mendaftar melalui Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga, kenalan anda di Perkhidmatan Media Sosial Pihak Ketiga mungkin melihat nama, profil, gambar dan keterangan aktiviti anda. Begitu juga, pengguna lain dapat melihat perihalan aktiviti Anda, berkomunikasi dengan Anda dan melihat profil Anda.
 • Dengan persetujuan Anda: Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan lain dengan izin anda.

Penyimpanan Data Peribadi Anda

Syarikat akan menyimpan Data Peribadi Anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan menyimpan dan menggunakan Data Peribadi Anda sejauh yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban undang-undang kami (misalnya, jika kami diminta untuk menyimpan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berlaku), menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian dan polisi undang-undang kami.

Syarikat juga akan menyimpan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan umumnya disimpan untuk jangka waktu yang lebih pendek, kecuali apabila data ini digunakan untuk memperkuat keamanan atau untuk meningkatkan fungsi Perkhidmatan Kami, atau Kami secara hukum wajib menyimpan data ini untuk jangka waktu yang lebih lama.

Pemindahan Data Peribadi Anda

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, diproses di pejabat operasi Syarikat dan di tempat lain di mana pihak yang terlibat dalam pemprosesan itu berada. Ini bermaksud bahawa maklumat ini dapat dipindahkan ke - dan dipelihara di - komputer yang berada di luar negara, provinsi, negara atau bidang kuasa pemerintah Anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada yang ada di bawah bidang kuasa Anda.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti oleh Penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan tersebut.

Syarikat akan mengambil semua langkah yang sewajarnya diperlukan untuk memastikan bahawa data anda diperlakukan dengan selamat dan sesuai dengan Dasar Privasi ini dan tidak ada pemindahan Data Peribadi Anda ke organisasi atau negara kecuali ada kawalan yang memadai termasuk keselamatan Data dan maklumat peribadi anda yang lain.

Pendedahan Data Peribadi Anda

Urus Niaga Perniagaan

Sekiranya Syarikat terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi Anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data Peribadi anda dipindahkan dan tunduk pada Dasar Privasi yang berbeza.

Penguatkuasaan undang-undang

Dalam keadaan tertentu, Syarikat mungkin diminta untuk mengungkapkan Data Peribadi Anda jika diminta untuk melakukannya oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (contohnya pengadilan atau agensi pemerintah).

Keperluan undang-undang lain

Syarikat boleh mendedahkan Data Peribadi Anda dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian diperlukan untuk:

 • Mematuhi tanggungjawab undang-undang
 • Melindungi dan mempertahankan hak atau harta Syarikat
 • Mencegah atau menyiasat kemungkinan melakukan kesalahan berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Melindungi keselamatan peribadi Pengguna Perkhidmatan atau orang ramai
 • Lindungi daripada tanggungjawab undang-undang

Keselamatan Data Peribadi Anda

Keselamatan Data Peribadi Anda penting bagi Kami, tetapi ingat bahawa tidak ada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah penyimpanan elektronik 100% selamat. Walaupun kami berusaha menggunakan kaedah yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi Anda, Kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Maklumat terperinci mengenai Pemprosesan Data Peribadi Anda

Penyedia Perkhidmatan mempunyai akses ke Data Peribadi Anda hanya untuk melaksanakan tugas mereka atas nama Kami dan berkewajiban untuk tidak mengungkapkan atau menggunakannya untuk tujuan lain.

Analisis

Kami mungkin menggunakan penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

 • Analitis Google

  Google Analytics adalah perkhidmatan analitik web yang ditawarkan oleh Google yang melacak dan melaporkan lalu lintas laman web. Google menggunakan data yang dikumpulkan untuk mengesan dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google yang lain. Google dapat menggunakan data yang dikumpulkan untuk mengontekstual dan memperibadikan iklan dari rangkaian pengiklanannya sendiri.

  Anda boleh menyisih dari fitur Google Analytics tertentu melalui tetapan peranti mudah alih anda, seperti tetapan iklan peranti anda atau dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Google dalam Dasar Privasi mereka: https://policies.google.com/privacy

  Untuk maklumat lebih lanjut mengenai amalan privasi Google, sila lawati halaman web Privasi & Syarat Google: https://policies.google.com/privacy

Hak Privasi California Anda (undang-undang California Shine the Light)

Di bawah California Civil Code Seksyen 1798 (undang-undang California Shine the Light), penduduk California yang mempunyai hubungan perniagaan yang terjalin dengan kami boleh meminta maklumat setahun sekali untuk berkongsi Data Peribadi mereka dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung pihak ketiga.

Sekiranya anda ingin meminta lebih banyak maklumat di bawah undang-undang California Shine the Light, dan jika Anda adalah penduduk California, Anda boleh menghubungi Kami menggunakan maklumat hubungan yang disediakan di bawah.

Hak Privasi California untuk Pengguna Kecil (Kod Perniagaan dan Profesion California Seksyen 22581)

Kod Perniagaan dan Profesion California seksyen 22581 membenarkan penduduk California di bawah usia 18 tahun yang merupakan pengguna laman web, perkhidmatan atau aplikasi dalam talian untuk meminta dan mendapatkan penyingkiran kandungan atau maklumat yang mereka siarkan secara terbuka.

Untuk meminta penghapusan data tersebut, dan jika Anda adalah penduduk California, Anda boleh menghubungi Kami menggunakan maklumat hubungan yang disediakan di bawah, dan menyertakan alamat e-mel yang berkaitan dengan akaun Anda.

Ketahuilah bahawa permintaan anda tidak menjamin penghapusan kandungan atau maklumat yang disiarkan secara dalam talian secara menyeluruh dan bahawa undang-undang mungkin tidak membenarkan atau memerlukan penghapusan dalam keadaan tertentu.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh Kami. Sekiranya anda mengklik pada pautan pihak ketiga, Anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga itu. Kami sangat menyarankan Anda untuk mengkaji Dasar Privasi setiap laman web yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggung jawab atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana laman web atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan pada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi Kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda mengenai perubahan dengan memposting Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memberitahu Anda melalui e-mel dan / atau pemberitahuan yang menonjol di Perkhidmatan Kami, sebelum perubahan itu berlaku dan mengemas kini tarikh “Terakhir dikemas kini“ di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk mengkaji Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan pada Dasar Privasi ini akan berlaku apabila ia diposkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, Anda boleh menghubungi kami: