Currency.Wiki

4 : დან: დან

THB/GBP კალკულაჱორი
განაჼლდა 7 წუთები წინ
 THB =
    GBP

 áƒąáƒáƒ˜áƒšáƒáƒœáƒ“áƒŁáƒ áƒ˜ ბაჱი =  áƒ‘áƒ áƒ˜áƒąáƒáƒœáƒŁáƒšáƒ˜ გირვანჄა სჱერლინგი

ჱრენდულია: àžż ბოლო 24 საათის განმავლობაჹი გაáƒȘვლითი კურსი
  • THB/USD 0.027411 -0.00092604
  • THB/EUR 0.025907 -0.00006476
  • THB/JPY 4.094459 0.00271878
  • THB/GBP 0.022473 0.00015213
  • THB/CHF 0.025096 -0.00027252
  • THB/MXN 0.477462 -0.00775024
  • THB/INR 2.279946 -0.04639382
  • THB/BRL 0.137944 0.00233319
  • THB/CNY 0.199955 -0.00555097

THB/GBP áƒ‘ოლო 90 დჩის გაáƒȘვლითი კურსი

ჱაილანდური ბაჱი და ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი გაáƒȘვლითი კურსი: ბოლო 90 დჩის განმავლობაჹი ჱაილანდური ბაჱი გაძვირდა დოლარის მიმართ 0.68% -ით, ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ0.0223 ÂŁ0.0225 გაიზარდა. სავალუჱო ბაზარი ყოველთვის ჊იაა და კურსი ჼჹირად იáƒȘვლება ჱაილანდი და გაერთიანებული áƒĄáƒáƒ›áƒ”áƒ€áƒ, ბრიჱანეთის ინდოეთის ოკეანის ჱერიჱორია, მენის áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜, ჯერსი, გერნსი ჹორის სავაჭრო ურთიერთობასთან დაკავჹირებული მრავალი áƒ€áƒáƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜áƒĄ გამო.

thb/gbp ისჱორიული დიაგრამა

დჩეს 4 ჱაილანდური ბაჱიდან ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი გადაჄáƒȘევის კურსი 0.09 ÂŁ.

àžż

ჱაილანდური ბაჱი ვალუჱა

Ⴤვეყანა: ჱაილანდი

სიმბოლო: àžż

ISO კოდი: THB

ბანკი: ჱაილანდის ბანკი

საინჱერესო ჀაჄჹი ჱაილანდური ბაჱი ჹესაჼებ

ჹაიჹიქ ჹაიჹი გამოიყენება XIV საუკუნიდან და ეს არიქ ძლიერი ვალუჱა რეგიონისთვის, რომელიáƒȘ Ⴠართოდ არიქ მიჩებული მიანმარჹი, ლაოსა და კამბოჯაჹი.

ÂŁ

ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი ვალუჱა

Ⴤვეყანა: გაერთიანებული áƒĄáƒáƒ›áƒ”áƒ€áƒ, ბრიჱანეთის ინდოეთის ოკეანის ჱერიჱორია, მენის áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜, ჯერსი, გერნსი

სიმბოლო: £

ISO კოდი: GBP

ბანკი: ინგლისის ბანკი

საინჱერესო ჀაჄჹი ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი ჹესაჼებ

გირვანჄა სჱერლინგი არიქ ყველაზე ძველი ვალუჱა áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒšáƒ˜, რომელიáƒȘ კვლავ აჄჹიურ გამოყენებაჹია. იქ პირველად ჹემოვიდა VIII საუკუნეჹი და თავდაპირველად áƒ“áƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒœáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ იყო 240 ვერáƒȘჼლის გროჹზე.

ქ჏რაჀი კონვერჱაáƒȘიიქ áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒ

: დან: დან
àžż1 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.02 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż2 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.04 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż3 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.07 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż4 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.09 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż5 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.11 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż6 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.13 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż7 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.16 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż8 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.18 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż9 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.2 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż10 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.22 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż11 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.25 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż12 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.27 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż13 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.29 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż14 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.31 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż15 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.34 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
: დან: დან
ÂŁ1 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 44.5 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ2 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 88.99 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ3 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 133.49 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ4 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 177.99 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ5 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 222.49 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ6 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 266.98 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ7 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 311.48 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ8 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 355.98 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ9 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 400.48 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ10 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 444.97 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ11 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 489.47 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ12 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 533.97 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ13 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 578.47 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ14 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 622.96 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ15 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 667.46 ჱაილანდური ბაჱი