Currency.Wiki

14 : დან: დან

THB/GBP კალკულაჱორი
განაჼლდა 8 წუთები წინ
 THB =
    GBP

 áƒąáƒáƒ˜áƒšáƒáƒœáƒ“áƒŁáƒ áƒ˜ ბაჱი =  áƒ‘áƒ áƒ˜áƒąáƒáƒœáƒŁáƒšáƒ˜ გირვანჄა სჱერლინგი

ჱრენდულია: àžż ბოლო 24 საათის განმავლობაჹი გაáƒȘვლითი კურსი
  • THB/USD 0.027932 -0.00045676
  • THB/EUR 0.026193 0.00017178
  • THB/JPY 4.141724 0.06900569
  • THB/GBP 0.022822 0.00048828
  • THB/CHF 0.025323 -0.00010574
  • THB/MXN 0.480812 -0.00554031
  • THB/INR 2.321112 -0.00693572
  • THB/BRL 0.137841 0.00246129
  • THB/CNY 0.203818 -0.00164666

THB/GBP áƒ‘ოლო 90 დჩის გაáƒȘვლითი კურსი

ჱაილანდური ბაჱი და ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი გაáƒȘვლითი კურსი: ბოლო 90 დჩის განმავლობაჹი ჱაილანდური ბაჱი გაძვირდა დოლარის მიმართ 2.14% -ით, ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ0.0223 ÂŁ0.0228 გაიზარდა. სავალუჱო ბაზარი ყოველთვის ჊იაა და კურსი ჼჹირად იáƒȘვლება ჱაილანდი და გაერთიანებული áƒĄáƒáƒ›áƒ”áƒ€áƒ, ბრიჱანეთის ინდოეთის ოკეანის ჱერიჱორია, მენის áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜, ჯერსი, გერნსი ჹორის სავაჭრო ურთიერთობასთან დაკავჹირებული მრავალი áƒ€áƒáƒ„áƒąáƒáƒ áƒ˜áƒĄ გამო.

thb/gbp ისჱორიული დიაგრამა

დჩეს 14 ჱაილანდური ბაჱიდან ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი გადაჄáƒȘევის კურსი 0.32 ÂŁ.

àžż

ჱაილანდური ბაჱი ვალუჱა

Ⴤვეყანა: ჱაილანდი

სიმბოლო: àžż

ISO კოდი: THB

ბანკი: ჱაილანდის ბანკი

საინჱერესო ჀაჄჹი ჱაილანდური ბაჱი ჹესაჼებ

ჹაიჹიქ ჹაიჹი გამოიყენება XIV საუკუნიდან და ეს არიქ ძლიერი ვალუჱა რეგიონისთვის, რომელიáƒȘ Ⴠართოდ არიქ მიჩებული მიანმარჹი, ლაოსა და კამბოჯაჹი.

ÂŁ

ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი ვალუჱა

Ⴤვეყანა: გაერთიანებული áƒĄáƒáƒ›áƒ”áƒ€áƒ, ბრიჱანეთის ინდოეთის ოკეანის ჱერიჱორია, მენის áƒ™áƒŁáƒœáƒ«áƒŁáƒšáƒ˜, ჯერსი, გერნსი

სიმბოლო: £

ISO კოდი: GBP

ბანკი: ინგლისის ბანკი

საინჱერესო ჀაჄჹი ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი ჹესაჼებ

გირვანჄა სჱერლინგი არიქ ყველაზე ძველი ვალუჱა áƒ›áƒĄáƒáƒ€áƒšáƒ˜áƒáƒšáƒ˜, რომელიáƒȘ კვლავ აჄჹიურ გამოყენებაჹია. იქ პირველად ჹემოვიდა VIII საუკუნეჹი და თავდაპირველად áƒ“áƒáƒ€áƒŁáƒ«áƒœáƒ”áƒ‘áƒŁáƒšáƒ˜ იყო 240 ვერáƒȘჼლის გროჹზე.

ქ჏რაჀი კონვერჱაáƒȘიიქ áƒĄáƒáƒźáƒ”áƒšáƒ›áƒ«áƒŠáƒ•áƒáƒœáƒ”áƒšáƒ

: დან: დან
àžż7 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.16 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż8 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.18 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż9 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.21 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż10 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.23 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż11 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.25 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż12 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.27 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż13 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.3 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż14 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.32 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż15 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.34 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż16 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.37 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż17 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.39 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż18 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.41 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż19 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.43 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż20 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.46 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
àžż21 ჱაილანდური ბაჱი ÂŁ 0.48 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი
: დან: დან
ÂŁ7 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 306.72 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ8 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 350.54 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ9 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 394.36 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ10 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 438.17 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ11 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 481.99 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ12 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 525.81 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ13 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 569.63 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ14 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 613.44 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ15 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 657.26 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ16 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 701.08 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ17 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 744.9 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ18 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 788.71 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ19 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 832.53 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ20 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 876.35 ჱაილანდური ბაჱი
ÂŁ21 ბრიჱანული გირვანჄა სჱერლინგი àžż 920.17 ჱაილანდური ბაჱი